Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
SHOF

§ 1. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego pod adresem  www.shof.com.pl.  zwanego dalej „Sklepem”. 
 2. Sklep prowadzony jest przez Barbarę Pietrzyk z siedzibą w Stefana Okrzei, nr 32, lok. 3, 42-600 Tarnowskie Góry NIP 6452527105 REGON 388288575 zwana  dalej „Administratorem”. 
 3. Produkty znajdujące się na stronie sklepu są produktami aktualnie sprzedawanymi („Produkty”,”Towary„). Informacje podane na stronie Sklepu, w tym informacje o prezentowanych Produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
 4. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Kupujący wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy pozbawionych ukrytych wad. Wszelkie skazy, zabrudzenia, rysy jakie mogą pojawić się na towarze są wynikiem nadania skórze drugiego życia i nieodzownym elementem marki shop . Produkty szyte są ze skóry z odpadów produkcyjnych powstałych m.in. przy szyciu tapicerki samochodowej i meblowej. 

§ 2. Zamówienie i płatność :

 1. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie. 
 2. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje: dokładny opisu danego produktu i jego cech; łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy dotyczące sposobu i terminu zapłaty,dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę. 
 3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu. 
 4. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta i jego opłaceniu. 
 5. Płatności można dokonać poprzez Przelewy 24, paypal, przelewem tradycyjnym. 
 6. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem bądź z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. 
 7. Zamówiony towar jest wysłany maksymalnie do 14 dni  roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na konto. 
 8. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem :  paczkomatu, in post kurier, poczta polska, kurier DPD. 
 9.  Koszt przesyłek zagranicznych zależne są od kraju dostawy.

§ 3. Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Pisemna reklamacja może zostać złożona przez Klienta na adres:
  Barbara Pietrzyk,  ul.Sobieskiego 14, 42-286 Koszęcin. 
 3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  • a)informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, 
  • b) w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, 
  • c) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,
  • d) danych kontaktowych składającego reklamację.
 4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep  nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres:
  • a) Barbara Pietrzyk,  ul.Sobieskiego 14,  42-286 Koszęcin. 
  • b) Wysyłka paczkomat  – KSZ01G ul. Powstańców 14; tel.: +48 503 123 196.

§ 4. Odstąpienie od umowy, wymiana towaru.

 1.  Klient, który nie dokonuje zakupu produktu w ramach tej samej prowadzonej działalności co Sklep  ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy.
 2. Do zachowania 14 dniowego  terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. 
 3. W przypadku wymiany towaru na inny ( kolor, wielkość) bez wad klient wysyła oświadczanie najpóźniej w terminie 14 dni oraz dokonuje zwrotu towaru zgodnie z pkt 5 poniżej. 
 4. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  • a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta tzw. zamówienia indywidualne klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy lub wymiany towaru Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru poprzez formularz zwrotu.
  • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  • a)informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, 
  • b) w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, 
  • c) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,
  • d) danych kontaktowych składającego reklamację.
 7. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep  nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres:
  • a)Barbara Pietrzyk,  ul.Sobieskiego 14,  42-286 Koszęcin. 
  • b) Wysyłka paczkomat  – KSZ01G ul. Powstańców 14; tel.: +48 503 123 196.
  • nie później niż 14 dni od dnia, w który odstąpił od umowy lub poinformował sklep o wymianie, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie. 
 9. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem. 
 10. Klient przy dokonywaniu zwrotu opłaca zwrot przesyłki samodzielnie. 
 11. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

§ 5. Postanowienia końcowe 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. 
 2. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.04.2022 r.
 4. Każda zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej. 

Załączniki : 

 1. Wzór odstąpienia od umowy/ Wymiany towaru.
 2. Procedura naprawy Towaru